Bibliography WID (1575-1795)

Literature and printed sources

 • AC, Amsterdamsche Courant (Amsterdam 1670-1811).
 • Aitzema, Saken van staet en oorlogh, 6 delen (folioversie; Den Haag 1669-1672).
 • BGLH  K. Heeringa, J.G. Nanninga (eds.), Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel 1590-1826, zes delen (uitgegeven in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nrs. 9, 10, 34, 95, 115 en 120).
 • Buisman. J. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, delen IV en V (Franeker 2000).
 • Courante, Courante uyt Italien, Duytschlandt ende Nederlant (Amsterdam 1636-1654).
 • DAS,  The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795
 • De Keuning, I    M. de Keuning, '"Tweederlije gevoelens". Competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders (1770-1772)', Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7 (1988) 51-75.
 • De Keuning, II    Keuning, M. de, 'Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw', Tijdschrift voor zeegeschiedenis 11 (1992) 5-28.
 • De Jonge,   Johannes Cornelis de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen (6 delen; Den Haag 1833-1848).
 • De Roeper,     Roeper, Vibeke, De schipbreuk van de 'Negotie': een scheepsramp bij Texel in 1790’, in: Texel en de VOC: schepen op de Rede, Texelaars in de Oost (Texel 2002) 123-135, 213-214.
 • Eelman H. , ‘Een schip vergaat tweemaal. Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel’, in: Texel en de VOC: schepen op de Rede, Texelaars in de Oost (Texel 2002) 136-146.
 • Habermehl Nico, Scheepswrakken in de Waddenzee (1500-1900) (Lelystad 2003).
 • HM, Hollandtsche Mercurius (Haarlem 1650-1691).
 • LC, Leeuwarder Courant (Leeuwarden 1752-1795).
 • OHC,  Oprechte Haerlemsche courant (Haarlem 1662-1795).
 • RSG, Resolutiën Staten-Generaal 1576-1630. Deze zijn online geraadpleegd op www.inghist.nl.
  In de database wordt slechts verwezen naar de datum van de resolutie.
 • Schoorl H., De convexe kustboog: Texel, Vlieland, Terschelling : bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling, deel II, Het westelijk Waddengebied en het eiland Texel vanaf circa 1550 (Schoorl 1999) bijlage 2, p. 454-457.
 • Stuart   M.  t, Vaderlandsche historie, deel I (Amsterdam 1831).
 • Van Sluijs J.,  Nederlandse koopvaardijschepen (Bibliotheek Scheepvaartmuseum Amsterdam).
 • Van Tielhof, M., ‘Het wrak Scheurrak SOI’: verslag van een speurtocht (ongepubliceerd rapport i.o.v. het Scheepvaartmuseum Amsterdam; 1997).
 • Van Wijn,    Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar, II (Amsterdam 1801).

Archival sources

Nationaal Archief (NA), Den Haag

 • Officieren                     Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Registers en Stukken, (1233) 1446-1728 (toegangnr. 3.01.27.01), Registers van de comptabele officieren en andere personen in dienst van de Rekenkamer, 1593-1812, inv. nrs. 615-620.
 • Espargnes                     Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Afgehoorde en Gedeponeerde Rekeningen, (1425) 1446-1728 (toegangnr. 3.01.27.02), rekeningen van de ontvangers van de Esparagnes en extra-ordinaire partijen in Holland.
 • Zeevonden                    Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland, 1446-1728 (toegangnr. 3.01.27.01), stukken betreffende zandrecht en zeevonden met name in het Noorderkwartier, inv. nr. 699.
 • GedepHaarlem              Archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland, (1589) 1603-1787 (toegangnr. 3.01.09).
 • HvH                             Archief Hof van Holland, Criminele papieren  (toegangnr. 3.03.01.01).
 • Bijlagen RSG                Archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796. Bijlagen bij de resoluties, (1550) 1576-1796 (toegangnr. 1.01.04).

Stadsarchief Amsterdam (SA)

 • ONA                            Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (archief nr. 5075).
 • S&S                             Archief van Schout en Schepenen, van Schepenen en van de subalterne rechtbanken (archief nr. 5061), inv. nrs. 2925-3050, Authorisatien van Assuradeuren, benevens abandonnementen eninsinuatiën, 1701 - 1810.

Gemeentearchief Rotterdam (GR)

 • ONA                            Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten, 1585-1811 (toegangsnummer 18).

Noord-Hollands Archief (NHA)

 • GR                               Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier te Hoorn (toegangsnummer 3), Bijlagen tot de notulen 1749-1795, inv. nrs. 95-220.
 • ONA                            Notarieel archief tot 1843, 16e-19e eeuw (toegangsnummer 185).
 • Pilotage                        Archief van de Pilotage benoorden de Maze (toegangsnummer 11), inv. nr. 162, stukken betreffende de berging van goederen en scheepstuig van gestrande en gezonken schepen, geschillen over het bergloon e.d. en klachten tegen en berechting van loodsen wegens het vastzeilen van schepen, 1739-1768; inv. nr. 163, 1745 juli 8-1752 november 18; inv. nr. 164, 1752 november 20-1759 januari l0; inv. nr. 165, 1759 januari 15-1760 mei 5; inv. nr. 166, 1760 augustus 21-1768 januari 14; inv. nr. 167, 1768 januari 15-1773 maart 27; inv. nr. 168, 1773 maart 29-1776 januari 25.

Utrechts Archief (UA)

 • Huydecoper                  Archief van de familie Huydecoper 1459-1956 (toegangsnummer 67), inv. nrs. 404-412, stukken betreffende de berging en verkoop van aangespoelde goederen door Balthasar Huydecoper als substituut-rentmeester van de heerloze goederen, 1732-1770; inv. nr. 413, rekening van Hendrik de Goijer als strandvonder op Texel, 1662-1668.

Westfries Archief (WA), Hoorn

 • ONA                            Notarissen in West-Friesland tot 1843 (toegangsnummer 1685).

Remarks

- The sequence in the source references: name of archives, record group, inventory, number of page, folio or document and date.
- Literature that is used more than once is abbreviated and mentioned on the list above.